søndag den 5. februar 2017

Nyhedsbrev aug.-dec. 2016


Info omkring Lokalrådets arbejde anden halvdel 2016:PostNord cykelløb: Lokalrådet pyntede i samarbejde med Strandskaderne lidt op i Genner området med flag og balloner i anledning af cykelløbet PostNord Danmark rundt.

Byskilte: Lokalrådet har brugt en del tid på byskilte, som landsbyrådet tilbyder. Der er dog stadig lidt uenighed om layout, placering mm så der ligger endnu ingen afgørelse. Lokalrådet har været i Rens for at kigge skilte. Imidlertid har Knud Strøm leveret 2 store skilte, som indtil videre vil blive brugt ved indfaldsvejene til Genner, så borgerne bliver mindet om byens arrangementer.

Trafiksanering Sønderballevej: Brevet der blev sendt til kommunen i sept. med ændringsforslag blev ikke tilgodeset, og i oktober modtog vi brev om projektets udførelse. Her kom det frem, at 60 km hastighedsnedsættelse fra hovedvej til Blaasgaard, ville blive ændret til 80 km. Dette var lokalrådet ikke enig i, og en underskriftsindsamling blev foretaget i samarbejde med Strandskaderne . Ialt 449 underskrifter blev indsamlet og afleveret til udvalgsmøde i Teknik og Miljø den 7.dec. På dette tidspunkt var 60 km skiltene allerede fjernet. Efterfølgende har der været hastighedsmåling på strækningen. Dette er dog meget irrelevant, idet trafikken i dec. ikke kan sammenlignes med sommertrafikken. Brev er efterfølgende sendt til kommunen, og vi afventer tilbagemelding. Oversigtsforhold ved Kalvøvejs udmunding i Sønderballevej er endnu ikke blevet ændret, selvom det blev godkendt ved høringsrunden i april 2015. Dette har vi påpeget overfor kommunen.

Landsbyklynger: Landsbyrådet kom med forslag til ændring af sammensætning af kommunens lokalråd. Forslag gik på, at flere lokalråd skulle samles i klynger, for derfor at stå stærkere overfor kommunen, og samtidig være med til at fordele penge i klyngen. Genner lokalråd inviterede Hovslund og Løjt for at diskutere holdninger, som endte med, at vi alle var imod forslaget - det ville bare give mere arbejde til lokalrådet, og ingen var interesseret i at blive repræsentant for en ”klynge” og være den, der skulle tale for tiltag i en naboby. På det efterfølgende landbyrådsmøde blev forslaget nedstemt. Der var dog enighed om samarbejde på tværs af lokalråd ved fælles problematikker og indsatsområder i landdistrikter. Formålet med dette arbejde, er at gøre embedsmænd og politikere opmærksomme på uhensigtsmæssigheder, der rammer alle i landdistrikterne.

Byggegrunde: Ifm mødet med politikkerne i juni, blev der diskuteret priser på byggegrunde. Priser på off og private grunde er forskellige her i byen. Lokalrådet har haft kontakt til privat grundejer, som dog ikke ønsker priserne ændret. Der er også for og imod nedsættelse, idet det så kan sammenlignes med "ophørsudsalg". Der vil dog ikke blive udstykket flere grunde, inden de eks. er blevet solgt. I samarbejde med kommunen, arbejdes der nu på at få info-skilt op på hjørnet Haderslevvej/Øster Løgumvej.

SPIS-HYG OG SMUT er nu blevet arrangeret 4 gange. På sidste fællesspisning var der muligheder for at komme med ris/ros. Tilbagemeldingerne viste dog, at arrangementet skulle fortsætte, men der var ønske om bedre info med større skilte, tilflyttere spiser gratis 1.gang, mulighed for køb af rester samt flere gode tilbagemeldinger. Efterfølgende har deltagerne på madholdene været samlet, og nye hold er fastlagte til følgende datoer i 2017 : 24.febr, 30.maj, 6.sept og 6.nov.

SYNG-SAMMEN-SØNDAG blev igen afviklet i nov. Der var dog ikke så mange deltagere som ved arrangementet i jan. men der var et stort ønske om at fortsætte sangeftermiddagene.

Projekter der desværre ikke er startet op endnu. Net-café og aktiviteter for unge har været med i handleplanen, men pga arbejdspres fra tovholderen, er dette projekt desværre ikke kommet videre. Ligeledes er det endnu ikke lykkedes at komme videre med et samarbejde med Knivsbjerg omkring musik og kultur. Der har været holdt møder mm i Aktiv Genner 2020 omkring udnyttelse af det grønne areal ved hallen, samt tilbygning til hallen. Dette projekt ligger dog stille lidt iflg bestyrelsen for Genner-hallen.

Stier mm.: Kommunen er blevet kontaktet omkring hegn ved stier. Stien ved busholdeplads til Enghaven, var dog ved at være meget tilgroet, så et grønt hjælpekorpshold tog grensaksen i egen hånd, og stien er igen farbar - også i regnvejr. Ligeledes er træerne langs fællesvejen til Overtoften blevet beskåret.

Kalvøstien er lidt besværlig at vandre på, idet der er vandproblemer et par stedet. Natur & Miljø, Aabenraa Kommune har været på stedet, for at løse problemet i samarbejde med lokalrådet. Lodsejere er blevet kontaktet, og der er blevet lagt sveller ud. Det har dog ikke løst problemet helt, så der bliver brug for en gravemaskine, men der arbejdes på sagen. Ligeledes er projektet med Kådnerforte igang. Her skal der afvandes, fjernes træer og sten, samt beskæres en masse inden kommunen vil fræse stien. Lokalrådet tager kontakt til frivillige hjælpere.


Regnvandsbassin: I oktober var medlemmer af lokalrådet på tur til bl.a. Starup, Haderslev og Fole for at se, hvordan et regnvandsbassin kan laves - både over- og underjordisk. Dette for at få ideer til vort forslag til bassinet på hjørnet ved Nørreskovvej og for enden af Genner Bygade.

Cykelsti - afventer tilbagemeldinger fra Vejdirektoratet samt Taksationskommission.

Velkomstpakke til nye tilflyttere er nu klar. 19 forskellige tilbud fra foreninger og erhvervsdrivende i og omkring Genner. Skæringsdato for aflevering af velkomstmappen er fastsat til 1.okt. 2016 - 8 eksemplarer er blevet uddelt indtil nu.

Julebelysning er et svært projekt pga at der ikke må sættes beslag (bores) i eks. lysstandere af hensyn til CE-mærkning. Dec. 2016 var byen dog flot julesmykket fra Lokalrådets side med julelys på 2 store juletræer og en eks. stedsegrøn. En stor tak til Alice og Knud Strøm, Genner El, Genner Forsamlingshus og Pia og Hans Henrik Mortensen. I mangel af juleudsmykning på lysstander, mener lokalrådet, at med yderligere et par store juletræer, vil byen være flot juleudsmykket i 2017 - men der arbejdes videre på julebelysning.

Landdistrikspris: Genner Lokalråd havde indstillet Kalvø Badehotel til landdistriktsprisen 2016, pga af deres arrangementer til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund. De blev dog overgået af Felsted akutgruppe, som bestemt også fortjente prisen.

Julemarked: Genner lokalråd havde en stand ved julemarkedet i hallen, for at gøre opmærksom på foreningen. Der var bl.a. en lille gættekonkurrence. Mener at befolkning nu er bekendt med foreningen, så det er et spørgsmål om vi deltager i 2017.

Aabenraa kommunes facebook profilerer landsbyer mm på deres facebook side. Ambercon og Genner Hoel er blevet interviewet, og Jan og Anne Marie er blevet videooptaget. Pga af sygdom ved kommunen er indslaget dog ikke blevet lagt ud endnu.

Tak til Arkil's folk: Det værste gravearbejdet ifm kloakseparering blev afsluttet i dec. Arkils folk har vist hensyn til os borgere, og altid været venlige, så Lokalrådet tog afsked med sjakket ved at servere kaffe og brødtorte i skurvognen - hvilket blev godt modtaget. Ligeledes var der en telegramhilsen, så Fa. Arkil også blev bekendt med Genner's tilfredshed.